284901083 – [Cutie Beach] Tojou Koneko & Asia Argento (Rook) (Group)