4613 – [Fairy II] Asia Argento & Xenovia Quarta (Bishop) (Group)